Vårt Oppdrag

Vårt oppdrag er å bygge attraktive og sterke menigheter, som vinner mennesker for himmelen og utruster dem til positive vitner med innflytelse i samfunnet.


Visjon

┛ Elske Gud

Vi ser en menighet bre seg ut fra Sørlandet. En menighet som gjennom sann tilbedelse og overgivelse berører Guds hjerte og lever det ut i sin hverdag.


┓ Tjene samfunnet

Menigheten vi ser er en pionérmenighet som gjennom sin tjeneste har innflytelse og påvirker samfunnet med bibelske verdier.


┗ Elske Mennesker

Vi ser en menighet med et inkluderende fellesskap. Et fellesskap som oppmuntrer, gjenoppretter og utruster ordinære mennesker til å leve ekstraordinære liv, og bety en forskjell i sin verden.


┏ Være et vitne

Vi ser en misjonerende menighet som lever i kontinuerlig endring og vekst. En menighet hvor generasjonene står sammen og trener de unge, utruster dem og slipper dem til i tjenesten.

Slide Slide

Verdier


Oasen Bibelsenter har 8 kjerneverdier som ligger til grunn for våre valg og avgjørelser. Disse verdiene er ikke krav, men beskriver kulturen vi ønsker å skape i menigheten og er en ledestjerne i alle menighetens beslutningsprosesser.


1. Varme relasjoner [wp-svg-icons icon=”heart” wrap=”i”]

Vi verdsetter gode relasjoner og har en målsetning om å bygge livsforvandlende relasjoner bl.a. gjennom smågrupper med fokus på vekst og tilhørighet.

2. Positivitet & optimisme [wp-svg-icons icon=”grin” wrap=”i”]

Vi tror på en stor Gud som har gitt oss fremtid og håp. Takknemlighet over å være frelst og forventning til hva Gud skal gjøre iblant oss gir oss all grunn til å oppmuntre og inspirere hverandre med glød og iver. Vi tjener en raus og sjenerøs Gud som gav sin eneste Sønn. Som Hans barn ønsker vi å gjenspeile denne holdningen overfor våre medmennesker.

3. Kreativitet & endringsvilje [wp-svg-icons icon=”pencil-2″ wrap=”i”]

Vi ser alltid fremover, er åpne for nye prosjekter og bedre måter å gjøre tingene på.


4. Inkluderende [wp-svg-icons icon=”users” wrap=”i”]

Vi har fokus på å inkludere nye mennesker i alle våre sammenhenger og vektlegger kontakt og vennskap med mennesker som ikke identifiserer seg med kristen tro.


5. Teamarbeid [wp-svg-icons icon=”cogs” wrap=”i”]

Vi tror på kraften i godt teamarbeid og at vi alle er kalt til å yte, ikke bare nyte. Vi tror at alle våre medlemmer har en viktig funksjon og plass i menigheten. Våre ledere er ikke ute etter å bli tjent men å tjene og legge ned sitt liv for menigheten og den enkelte, derfor verdsetter og respekterer vi våre ledere på alle nivåer.


6. Gi vårt beste [wp-svg-icons icon=”thumbs-up” wrap=”i”]

Vi tjener en allmektig Gud som fortjener vårt beste. En holdning av kvalitet og høy grad av overgivelse til oppdraget tilstrebes på alle menighetens områder.


7. Fostring & reproduksjon [wp-svg-icons icon=”share” wrap=”i”]

Vi er overgitt til kontinuerlig å fostre nye disipler og ledere med karakter og integritet.


8. Åpenhet & kommunikasjon [wp-svg-icons icon=”bubbles” wrap=”i”]

Vi verdsetter tilbakemeldinger, derfor oppfordrer vi til refleksjon og åpen dialog som utfordrer til nytenking.

Vedtekter

Vedtekter for Oasen Bibelsenter

 1. Navn

Menighetens navn er Oasen Bibelsenter. Menigheten er en del av den norske pinsebevegelsen og er lokalisert med hovedkontor i Søgne. Menigheten er organisert som en forening.

 1. Trosgrunnlag

Menigheten bygger virksomhet, tro og lære på Guds Ord i Bibelen. (se for øvrig eget dokument som spesifiserer menighetens trosgrunnlag).

 1. Formål

Oasen Bibelsenter er til for å fullføre følgende oppdrag: ”Vårt oppdrag er å bygge attraktive og sterke menigheter som vinner mennesker for himmelen og utruster dem til positive vitner med innflytelse i samfunnet”. Alt arbeid i menigheten skal samtidig utføres i tråd med menighetens visjon og verdigrunnlag.

 1. Medlemskap

Som medlem i menigheten opptas mennesker som tror på Jesus Kristus som sin frelser og Herre. Medlemmene må kunne identifisere seg med menighetens oppdrag, verdier, visjon og trosgrunnlag. Medlemskapet bygger på tilhørighet til menigheten og deltakelse i menighetens virksomhet.

Det søkes skriftlig om medlemskap. Alle innmeldte medlemmer registreres i menighetsprotokollen. Protokollen føres i henhold til ”Lov om trudomssamfunn og ymist anna”. Utmelding av menigheten skal skje skriftlig. Den som ønsker utmelding utskrives umiddelbart fra menighetsprotokollen.

Menigheten kan ekskludere medlemmer som motarbeider forutsetningen for medlemskap i dette punktets første ledd. En slik eksklusjon skal skje skriftlig. Medlemmet har rett på en samtale med hovedpastor før utmelding skjer.

 1. Struktur og ledelse

Åpenhet og dialog skal prege alt arbeid med organisering og ledelse i Oasen Bibelsenter. Det skal på denne bakgrunn legges vekt på å skape forståelse for de beslutninger som fattes. For at menighetens arbeid ikke skal preges av sendrektighet, vil det i noen saker være nødvendig å fatte beslutninger selv om det ikke er full enighet. Når enighet ikke er mulig fattes beslutninger med simpelt flertall dersom ikke annet er nevnt i disse vedtektene. Ved stemmelikhet har styrets eller organets leder dobbeltstemme. For øvrig skal menigheten ha følgende beslutningsorganer:

 • Menighetsmøte (årsmøte)
 • Styre
 • Menighetsledelse
 • Lederforum

5.1 Selskaper eid av menigheten

Menighetens aksjeselskaper mm. er organisert i en holdingstruktur. Selskapet Oasen Holding Søgne AS er opprettet med formål å eie driftsselskaper og eiendomsselskaper på vegne av menigheten. Følgende prinsipper skal gjelde for styret og ledelsen av dette selskapet:

 • Styreutnevnelser i selskapet gjøres av menighetens styre som samlet opptrer som generalforsamling for selskapet. Menighetsledelsen eller menighetens styre skal være representert i holdingsselskapets styre.
 • Det skal fremlegges rapport fra holdingselskapets virksomhet for menighetens årsmøte.

5.2 Menighetsmøtet (ordinært årsmøte)

Alle medlemmer som er fylt 15 år kan møte og avgi stemme på menighetsmøtet (ordinært årsmøte).Menighetsmøtet (ordinært årsmøte) har ansvar for å godkjenne:

 • årsregnskapet, styrets beretning og årsmelding
 • revisor
 • lederforumets forslag og styrets vedtak vedrørende tilsetting og oppsigelse av hovedpastor og den øvrige menighetsledelse som rapporterer direkte til styret. Det skal være skriftlig stemmegivning i forbindelse med godkjenning av menighetsledelse og pastor.
 • medlemmer til menighetens styre etter forslag fra lederforum og etter retningslinjene i punkt 5.2 i disse vedtekter
 • forslag fra lederforumet og styret angående tilknytning til kirkesamfunn
 • ekstraordinære økonomiske investeringer som krever låneopptak

Det skal føres protokoll fra årsmøtene. Denne skal underskrives av møteleder og 2 valgte møtedeltakere. Alle valg av personer skal skje ved skriftlig stemmegivning. Menighetsmøtet samles som ordinært årsmøte normalt en gang i året (før 30. juni). Øvrige menighetsmøter skal ha et informerende preg og bidra til kommunikasjon mellom medlemmer og ledelse. Dersom saker som skal behandles i årsmøtet ikke kan vente til neste ordinære årsmøte kan saken avgjøres i et ekstraordinært årsmøte (menighetsmøte). Ved stemmelikhet i menighetsmøtet/årsmøtet har styreleder dobbeltstemme. Menighetens medlemmer skal varsles i god tid før årsmøtet og ekstraordinære årsmøter.

5.3 Styrets myndighet/ansvarsområde

Styret er underlagt disse vedtekter og skal:

 • Etter forslag fra menighetsledelsen godkjenne menighetens oppdrag, trosgrunnlag, verdier og visjon samt å sikre at menigheten arbeider innenfor disse rammene og gjeldende lovverk. Før menighetsledelsen legger fram disse sakene for styret skal de være drøftet i lederforumet og menighetens medlemmer skal ha fått mulighet til å uttale seg.
 • forestå en forsvarlig styring og kontroll av menighetens økonomiske midler herunder sikre at menigheten har gode rutiner for budsjettering, likviditetsstyring og regnskapsføring.
 • ha myndighet til å sette i verk tiltak som er nødvendige for å sikre god ledelse av menighetens anliggender, inkludert rollefordelingen i menighetens ledelse.
 • sørge for at menighetsledelsen får nødvendig ansvar, myndighet og handlingsrom til å lede menigheten på en god måte
 • ansette og si opp menighetens hovedpastor og øvrige menighetsledelse som rapporterer direkte til styret, etter forslag fra lederforum (et slikt vedtak er først gyldig etter at det er godkjent av menighetsmøtet)
 • ansette og si opp øvrige ansatte (kan delegeres til menighetsledelsen)
 • sørge for at menigheten har etiske retningslinjer for ansatte og at disse retningslinjene følges
 • utnevne representanter til styrer hvor Oasen Bibelsenter har eierinteresser
 • tilsette midlertidig hovedpastor/leder av menigheten dersom hovedpastor fratrer sin stilling (maks virketid for midlertidig leder settes til 12 måneder)
 • etter forslag fra menighetens ledelse oppnevne to eksterne, anerkjente åndelige rådgivere som kan veilede menigheten i konfliktsituasjoner. Oppnevnelsen gjelder for fem år av gangen
 • styret innkaller til menighetsmøter (årsmøter) og ekstraordinære årsmøter.

Styret har forøvrig myndighet til å gripe inn og avgjøre enhver sak på alle områder av menigheten virksomhet dersom det er nødvendig for å løse fastlåste konflikter, forebygge krise, bringe ro i organisasjonen osv. Unntatt fra dette er saker som i disse vedtekter er lagt til årsmøte/menighetsmøte. For å skape ansvarlighet i organisasjonen og for å hindre sendrektighet skal styret være varsom med å ta i bruk denne styringsretten.

Styret skal ha mellom 4 og 7 medlemmer som er medlemmer av menigheten. En eller flere medlemmer av menighetsledelsen skal være medlemmer av styret. Det er naturlig at minst hovedpastor er styremedlem. Menighetsledelsen avgjør selv om de ønsker flere styremedlemmer (inntil 3 personer). Menighetsledelsen velger dessuten selv hvem som skal være medlem i styret utover hovedpastor. Flertallet av styrets medlemmer skal ikke være ansatt i Oasen Bibelsenter. Innenfor disse rammene fatter styret beslutning om hvor mange medlemmer styret skal ha.

Styrets medlemmer som ikke er ansatt i menigheten godkjennes av menighetsmøtet etter forslag fra lederforum. Nære familierelasjoner (ektefelle, barn, svigerbarn) skal ikke være representert i styret. Det skal være to varemedlemmer til styret.

Styremedlemmene som ikke er ansatt i menigheten kan ikke være i en rolle som tilsier deltagelse i lederforum.

Styret velger selv leder og nestleder blant de som ikke er ansatt i menigheten. Funksjonsperiode for de ikke-ansatte styremedlemmene er 4 år med mulighet for gjenvalg. Det søkes å ordne dette slik at maksimalt 2 styremedlemmer går ut av styret samtidig. Styret utpeker selv sin sekretær. Styret møtes normalt ca. 4-5 ganger i året eller etter behov. Styret kan opprette et arbeidsutvalg som har ansvar for oppfølging av styrebeslutninger/budsjett mellom styremøtene.

Lønn og øvrige arbeidsbetingelser til ansatte i menigheten fastsettes av styrets medlemmer som ikke er ansatt. Unntatt fra denne hovedregel er ansatte i institusjoner som er organisert som avdelinger i menigheten. Lønn og øvrige arbeidsbetingelser fastsettes for disse personene av de respektive institusjonsstyrer.

Styret er beslutningsdyktig når det er flertall av de ikke-ansatte (inkludert lederens dobbeltstemme) og minimum 4 styremedlemmer er til stede.

5.4 Menighetsledelsen

Menighetsledelsen består normalt av hovedpastor, medpastorer og daglig leder. Endringer i sammensetningen av menighetsledelsen kan imidlertid gjøres av menighetens styre.

Menighetsledelsen skal inneha en eldstefunksjon og være en drivende åndelig og visjonær kraft og ansvarlig for menighetens drift. Hovedpastor skal fungere som teamleder for menighetsledelsen og har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Menighetsledelsen skal ha nødvendig myndighet til å organisere og drive menighetens virksomhet på en god måte. Menighetsledelsen skal ha ansvar for strategiutvikling (se for øvrig punkt 5.2 kulepunkt 1. Medlemmer i menighetsledelsen kan gjøres direkte ansvarlig overfor menighetens styre på sine respektive arbeidsområder.

5.5 Lederforum

Lederforum består av:

 • Menighetsledelsen
 • Avdelingsledere (og evt. seksjonsledere)

Lederforumet har ansvar for å utvikle menighetens virksomhetsområder innenfor rammene av overordnede beslutninger.

Lederforum innkalles av menighetsledelsen etter behov (minst 4 ganger i året). Dette forumet er et rådgivende organ som blant annet skal drøfte overordnede strategiske spørsmål og foreslå kandidater til styret samt foreslå kandidater til hovedpastor og øvrige pastorer.

Hensikten med disse samlingene er bl.a. å sørge for at menighetens virksomhet er drevet etter menighetens visjon/strategi, oppdrag og verdier, samt at arbeidet samordnes på en god måte. De ulike lederne informeres om hva som skjer i de ulike seksjoner og avdelinger og inviteres til å foreslå endringer eller nye tiltak i egen eller andres avdelinger.

Avdelingsledere innsettes av menighetsledelsen og eventuelt seksjonsleder. Eventuelle seksjonsledere foreslås av menighetsledelsen og godkjennes av styret.

Ved stemmelikhet i lederforumet har hovedpastor dobbeltstemme.

5.6 Pastoralråd

Pastoralrådet er et rådgivende organ for menighetsledelsen med fokus på åndelige spørsmål. Rådet ledes av hovedpastor.

Pastoralrådet vil ha et særlig ansvar for bønn, forbønn, åndelig veiledning, forslag til endringer/presiseringer av trosgrunnlag og lignende.

For å bygge en sterk menighet vil Oasen Bibelsenter bidra til at menighetens medlemmer utvikler tjenestegavene nevnt i Det nye testamente og kommer inn i ulike tjenester og funksjoner tilpasset disse gavene. De ulike tjenestegavene vil naturlig inngå i de ulike organer, tjenester og funksjoner nevnt ovenfor.

Pastoralrådet velges av menighetsledelsen blant menighetens medlemmer som har anerkjente gaver, tjenestegaver eller hyrdefunksjoner og samtidig har stor tillit innad i menigheten. Alle i menighetsledelsen er medlemmer av rådet (jfr. 5.3).

Medlemskapet i pastoralrådet skal vurderes hvert andre år gjennom en samtale mellom menighetsledelsen og den enkelte representanten i rådet.

For at rådet skal kunne påvirke beslutninger som foretas i menigheten skal man søke å samordne pastoralrådets og lederforumets møter ved at pastoralrådet møter etter behov i lederforumets møter.

 1. Vigselsrett

Menighetsledelsen bestemmer hvem det eventuelt skal søkes om vigselsrett for i tillegg til hovedpastor.

 1. Økonomi

Menighetens arbeid finansieres i hovedsak gjennom frivillige gaver, eksterne sponsorer og øvrige virksomheter. Regnskap føres i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og revideres av offentlig godkjent revisor.

 1. Habilitet

Når saker med direkte betydning for enkeltpersoner behandles i de ulike organer nevnt i dette dokument skal disse fratre ved behandling av den aktuelle saken.

 1. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer foreslås først av styret med 2/3 flertall og godkjennes av flertallet i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Medlemmer skal innkalles til møtene som behandler vedtektsendringer med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kan skje enten pr. post eller pr. E-post.

 1. Signatur/Prokura

Signatur innehas av menighetens daglige leder og styreleder i fellesskap. Prokura kan meddeles av styret.

 1. Oppløsning av menighet

Dersom ekstraordinære forhold tilsier det kan menigheten oppløses etter avgjørelse av 2/3 flertall i styret og 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på to ekstraordinære årsmøter med tre måneders mellomrom. Medlemmer skal innkalles skriftlig til disse ekstraordinære årsmøter med minst 30 dagers varsel.

Ved oppløsning tilfaller menighetens nettoverdier tilsvarende virksomhet i regionen.

En nærmere angivelse av disponeringen av midlene bestemmes av et utvalg på tre personer bestående av to personer oppnevnt av to nært samarbeidende menigheter, samt en person oppnevnt av Kristiansand Byrett som skal være en jurist. Hvilke menigheter som skal delta i dette utvalget vil kunngjøres av styret dersom situasjonen tilsier dette.